٢- نەخشە کان
بەشی (٢-١) نەخشەکان
پیشەکیەک لەسەر نەخشە
نەخشەکان و پەیوەندیەکان
چۆنیەتی وێنەکێشانی نەخشەکان
چۆنیەتی وێنەکێشانی نەخشەکان - نموونە
بەشی (٢-٢) نەخشەی هێڵی
یەکتربڕینی ستوونی و ئاسۆیی
یەکتربڕینی ستوونی و ئاسۆیی - نموونە
هاوکێشەی دوو ڕاستەهێڵی ئاسۆیی و ستوونی
پێشەکییەک لەسەر لاری ڕاستەهێڵ
لاری ڕاستەهێڵ - کەمبوون و زیادبوون
بیردۆزی لاری ڕاستەهێڵ
بەشی (٢-٣) شێوە جیاوازەکانی هاوکێشەی ڕاستەهێڵ
لاری یەکتربڕین
لاری یەکتربڕین - نموونە
هاوکێشەی ڕاستەهێڵ بە دوو خاڵدا
هاوکێشەی ڕاستەهێڵ بە دوو خاڵدا - نموونە
بەشی (٢-٤) تەریببوون و ستوونبوونی ڕاستەهێڵەکان
تەریبوونی ڕاستەهێڵەکان
تەریبووی ڕاستەهێڵەکان - نموونە
ستوونبوونی ڕاستەهێڵەکان
ستوونبوونی ڕاستەهێڵەکان - نموونە
بەشی (٢-٥) نەخشەی ڕووت
نەخشەی ڕووت
پێشەکیەک لەسەر شیکار کردنی نەخشەی ڕووت
شیکار کردنی نەخشەی ڕووت
لاسەنگەی نەخشەی رووت
لاسەنگەی نەخشەی رووت - نموونەی ١
لاسەنگەی نەخشەی رووت - نموونەی ٢