١٠- سێگۆشەزانی
بەشی (١٠-١) شیکاری سێگۆشەی وەستاو
پێشەکییەک لەسەر گۆشە
پێشەکییەک لەسەر پێوانی گۆشە
پێشەکییەک لەسەر چارەکەکان
گۆرینی پێوانە گۆشەیەک
شیکاری سێگۆشەی وەستاو
شیکاری سێگۆشەی وەستاو - نموونەی ١
شیکاری سێگۆشەی وەستاو - نموونەی ٢
شیکاری سێگۆشەی وەستاو - نموونەی ٣
بەشی (١٠-٢) گۆشەکانی خولانەوە
گۆشەی گەرانەوە
رێژەی سێگۆشەییەکانی گۆشە
رێژەی سێگۆشەییەکانی گۆشە - نموونە ١
رێژەی سێگۆشەییەکانی گۆشە - نموونە ٢
هەژمێری ڕێژە سێگۆشەییەکان - ڕێگای یەکەم
هەژمێری ڕێژە سێگۆشەییەکان - ڕێگای دووەم
هەژمێری ڕێژە سێگۆشەییەکان - نموونەی ١
هەژمێری ڕێژە سێگۆشەییەکان - نموونەی ٢
هەژمێری ڕێژە سێگۆشەییەکان - نموونەی ٣
هەژمێری ڕێژە سێگۆشەییەکان - نموونەی ٤
بەشی (١٠-٣) پێوانەی بازنەیی
درێژی کەوانە
بەشی (١٠-٤) هاوئەنجامە سێگۆشەییە بنەڕەتیەکان
پێشەکییەک بۆ هاوئەنجامە سێگۆشەییە بنەڕەتیەکان
هاوئەنجامە سێگۆشەییە بنەڕەتیەکان - نموونەی ١
هاوئەنجامە سێگۆشەییە بنەڕەتیەکان - نموونەی ٢