١- ئەندازە
بەشی (١-١) بۆشایی پۆوتان
پێشەکیەک لەسەر بۆشایی پۆوتان
دیاریکردنی خاڵەکان لە بۆشایی پۆوتاندا - نموونەی ١
دیاریکردنی خاڵەکان لە بۆشایی پۆوتاندا - نموونەی ٢
نواندنی هاوکێشەی هێڵی لە بۆشایی پۆوتاندا -نموونەی ١
نواندنی هاوکێشەی هێڵی لە بۆشایی پۆوتاندا - نموونەی ٢
بەشی (١-٢) چەندلایەکان
چەندلایەکان
چەندلای رێک، چەندلای قۆپا و چەندلای قۆقز
کۆی پێوانەی گۆشەکانی ناوەوەی چەندلا
کۆی پێوانەی گۆشەکانی دەرەوەی چەندلا
بەشی (١-٣) هاوڕێژەی ئەندازەیی
هاوڕێژەی ئەندازەیی
پێشەکیەک لەسەر هاوشێوەبووبی دوو سێگۆشە
هاوشێوەبووبی دوو سێگۆشە - نموونەی ١
هاوشێوەبووبی دوو سێگۆشە - نموونەی ٢
بەشی (١-٤) ڕووبەری بازنە و چەندلاڕێکەکان
ڕووبەر و چێوەی بازنە
ڕووبەر و چێوەی بازنە - نموونەی ١
ڕووبەری چەندلارێکەکان
ڕووبەری چەندلارێکەکان - نموونەی ١
بەشی (١-٥) هەندێک لە یاساکانی بۆشایی
یاسای ئولەر
یاسای دووری و پۆوتانی ناوەراست لە بۆشایی پۆوتاندا
بەشی (١-٦) گۆ
گۆ
بەشی (١-٧) کەرتە بازنەییەکان و کەوانەکان
کەرتە بازنەییەکان
پارچەی بازنەییەکان
درێژی کەوانە