٦- نەخشە توانییەکان و لۆگاریتمییەکان
بەشی (٦-١) نەخشە توانییەکان، گەشە و پووکانەوە (گەڕانەوە)
نەخشە توانییەکان
وێنەکێشانی نەخشە توانییەکان
وێنەکێشانی نەخشە توانییەکان - نموونە ١
وێنەکێشانی نەخشە توانییەکان - نموونە ٢
سیفەتەکانی نەخشە توانییەکان
نەخشە توانییەکان بە بنچینەی سروشتی
نەخشە توانییەکان بە بنچینەی سروشتی - نموونە
بەشی (٦-٢) نەخشە لۆگاریتنییەکان
نەخشە لۆگاریتنییەکان
گۆرین لە شێوەی توانی بۆ شێوەی لۆگاریتمی
گۆرین لە شێوەی لۆگاریتمی بۆ شێوەی توانی
بەشی (٦-٣) سیفەتەکانی لۆگاریتم
سیفەتی لۆگاریتمەکان
هەژمارکردنی بەهای لۆگاریتم
وێنەکێشانی نەخشەی لۆگاریتم
وێنەکێشانی نەخشەی لۆگاریتم - نموونە
سیفەتی لێکدانی لۆگاریتم
سیفەتی دابەشکردنی لۆگاریتم
سیفەتی لۆگاریتمی هێز
سیفەتە پێچەوانەکانی هێز و لۆگاریتم
یاسای گۆرینی بنچینەی لۆگاریتم
یاسای گۆرینی بنچینەی لۆگاریتم - نموونە
سادەکردنەوە و تاقانە کردنی لۆگاریتم
بەشی (٦-٤) لۆگاریتیمی سروشتی
لۆگاریتیمی سروشتی
لێکدان و کۆکردنەوە بۆ لۆگاریتیمی سروشتی
سیفەتە پێچەوانەکانی لۆگاریتیمی سروشتی
شیکارکردنی نەخشە توانییەکان
شیکارکردنی نەخشە لۆگاریتیمیەکان -نموونەی ١
شیکارکردنی نەخشە لۆگاریتیمیەکان - نموونەی ٢
شیکارکردنی نەخشە لۆگاریتیمیەکان - نموونەی ٣
بەشی (٦-٥) هاوکێشە و لاسەنگە توانییەکان و لۆگاریتمییەکان
لاسەنگە توانیەکان
لاسەنگە لۆگاریتیمیەکان