٧- سیفەتی نەخشەکان
بەشی (٧-١) نەخشە ڕێسا پەلدارەکان
نەخشە ڕێسا پەلدارەکان
هەژمارکردنی بەهاکانی نەخشە ڕێسا پەلدار
هەژمارکردنی بەهاکانی نەخشە ڕێسا پەلدار - نموونە
وێنەی ڕوونکردنەوەی خشەی بنکە پەلدار
وێنەی ڕوونکردنەوەی خشەی بنکە پەلدار - نموونە ١
وێنەی ڕوونکردنەوەی خشەی بنکە پەلدار - نموونە ٢
وێنەی ڕوونکردنەوەی خشەی بنکە پەلدار - نموونە ٣
بەشی (٧-٢) جێگۆرکێی نەخشەکان
جێگۆرکێی نەخشە ڕێسا پەلدارەکان
جێگۆرکێی نەخشە ڕێسا پەلدارەکان - نموونە ١
جێگۆرکێی نەخشە ڕێسا پەلدارەکان - نموونە ٢
وێنەدانەوە بە دەوری تەوەرەی ستوونیی و ئاسۆیی
فراوانبوون و چوونەوەیەکی ئاسۆیی و ستوونی
بەشی (٧-٣) کردارەکان لەسەر نەخشەکان
کردارەکان لەسەر نەخشەکان - کۆکردنەوە و لێدەرکردنی نەخشەکان
کردارەکان لەسەر نەخشەکان - لێکدان و دابەشکردن
ئاوێتەکردنی نەخشەکان
هەژمارکردنی بواری نەخشە ئاوێتەکان
هەژمارکردنی بواری نەخشە ئاوێتەکان - نموونە
بەشی (٧-٤) نموونە بیرکارییەکان
نەخشە بنەرەتییەکان