٩- سێگۆشەزانی
بەشی (٩-١) یاسای ساین و یاسای کۆساین
پێشەکیەک لەسەر سێگۆشە زانی و هێما
یاسای ساین
یاسای ساین - نموونە
یاسای کۆساین
یاسای کۆساین - نموونە ١
یاسای کۆساین - نموونە ٢
جێبەجێکردن لە یاسای ساین و کۆساین
بەشی (٩-٢) نەخشە سێگۆشەییەکان
نەخشە سێگۆشەییەکان
جیاکردنەوەی نەخشە خوولییەکان
سیفەتەکانی چەماوی نەخشەی ساین
سیفەتەکانی چەماوی نەخشەی کۆساین
سیفەتەکانی چەماوی نەخشەی تان
جێگۆرکێی ڕوونکردنەوەییەکانی نەخشەی ساین و کۆساین
جێگۆرکێی ڕوونکردنەوەییەکانی نەخشەی تان
بەشی (٩-٣) هاوئەنجامە سێگۆشەییە بنەڕەتییەکان
هاوئەنجامە سێگۆشەییە بنەڕەتییەکان
سەلماندنی هاوئەنجامە سێگۆشەییەکان
سەلماندنی هاوئەنجامە سێگۆشەییەکان - نموونە
نوسینی بڕەیەکی سێگۆشە بە بێی یەک نەخشەی سێگۆشەیی
بەشی (٩-٤) هاوئەنجامەکانی سەرجەم و جیاوازی
هاوئەنجامی سەرجەم
هاوئەنجامی جیاوازی
سەلماندنی هاوئەنجامی سێگۆشەیی بە بەکارهێنانی هاوئەنجامەکانی سەرجەم و جیاوازی
بەکارهێنانی سەلمێنراوی فیساگۆس لەگەڵ هاوئەنجامەکانی سەرجەم و جیاوازی
بەکارهێنانی سەلمێنراوی فیساگۆس لەگەڵ هاوئەنجامەکانی سەرجەم و جیاوازی - نموونە
بەشی (٩-٥) هاوئەنجامەکانی دوو ئەوەندەی گۆشە و نیو ئەوەندەی گۆشە
هاوئەنجامەکانی دوو ئەوەندە
بەکارهێنانی سەلمێنراوی فیساگۆس لەگەڵ هاوئەنجامەکانی دوو ئەوەندە
بەکارهێنانی سەلمێنراوی فیساگۆس لەگەڵ هاوئەنجامەکانی دوو ئەوەندە - نموونە
سەلماندنی هاوئەنجامی سێگۆشەیی بە بەکارهێنانی هاوئەنجامەکانی دوو ئەوەندە
هاوئەنجامەکانی نیو
بەکارهێنانی سەلمێنراوی فیساگۆس لەگەڵ هاوئەنجامەکانی هاوئەنجامەکانی نیو