١- وێنە ڕوونکردنەوەییەکان و نموونە هێڵییەکان
بەشی (١-١) وێنە ڕوونکردنەوەییەکان
ڕونکردنەوەی نەخشە
کێشانی وێنەی ڕوونکردنەوەیی بەخاڵەکان
کێشانی وێنەی ڕوونکردنەوەیی بەخاڵەکان - نموونە ١
یەکتربڕین لەگەڵ تەوەرەکان
دۆزینەوەی یەکتربڕینە ئاسۆییەکان و ستوونییەکان - نموونە ١
دۆزینەوەی یەکتربڕینە ئاسۆییەکان و ستوونییەکان - نموونە ٢
هاوجێبوونی ڕوونکردنەوەی نەخشەکان
هاوجێبوونی ڕوونکردنەوەی نەخشەکان - نموونە ١
بەکارهێنانی یەکتربڕینەکان و هاوجێبون بۆ کێشانی ڕوونکردنەوەی نەخشەکان - نموونە ١
بەکارهێنانی یەکتربڕینەکان و هاوجێبون بۆ کێشانی ڕوونکردنەوەی نەخشەکان - نموونە ٢
دۆزینەوەی خاڵەکانی یەکتربڕینی دوو نەخشە
دۆزینەوەی خاڵەکانی یەکتربڕینی دوو نەخشە - نموونە ١
دۆزینەوەی خاڵەکانی یەکتربڕینی دوو نەخشە - نموونە ٢
بەشی (١-٢) نموونە هێڵییەکان و تێکرایی گۆڕانەکان
لاری ڕاستەهێڵ
شێوازەکانی لاری ڕاستەهێڵ
دۆزینەوەی لاری ڕاستەهێڵ بە دوو خاڵ
هاوکێشە بە شێوەی لاری-خاڵ
هاوکێشە بە شێوەی لاری-خاڵ - نموونە ١
هاوکێشە بە شێوەی لاری-خاڵ - نموونە ٢
هاوکێشە ڕاستەهێڵ بە شێوەی لاری - یەکتربڕین
هاوکێشە ڕاستەهێڵ بە شێوەی لاری - یەکتربڕین - نموونە ١
هاوکێشە ڕاستەهێڵ بە شێوەی لاری - یەکتربڕین - نموونە ٢
شێوەی هاوکێشەی ڕاستەهێڵی ئاسۆی و ستوونی
شێوە جیاوازەکانی هاوکێشەی ڕاستەهێڵ
تەریببوون و ئەستوونبوونی ڕاستەهێڵەکان
تەریببوون و ئەستوونبوونی ڕاستەهێڵەکان - نموونە ١
تەریببوون و ئەستوونبوونی ڕاستەهێڵەکان - نموونە ٢
تەریببوون و ئەستوونبوونی ڕاستەهێڵەکان - نموونە ٣
بەشی (١-٣) نەخشەکان و ڕوونکردنەوەکانیان
نەخشەکان
نەخشەکان - نموونە
دۆزینەوەی بەهای نەخشە
دۆزینەوەی بەهای نەخشە - نموونە
بواری نەخشە
مەودای نەخشە
دۆزینەوەی بوار و مەودای نەخشە - نموونە ١
دۆزینەوەی بوار و مەودای نەخشە - نموونە ٢
نەخشەی بنەڕەتی
ڕاکێشانی ئاسۆیی
ڕاکێشانی ستوونی
ڕاکێشانی ئاسۆیی و ستوونی
وێنە دانەوە بە دەوری تەوەرەکاندا
وێنە دانەوە بە دەوری تەوەرەکاندا - نموونە
جێگۆرکێیە بنەڕەتتیەکان - نموونە
ئاوێتەکردنی نەخشەکان
دۆزینەوەی بواری نەخشەی ئاوێتە
دۆزینەوەی بەهای داواکراو لە وێنەی ڕوونکردنەوەی نەخشەی ئاوێتە